Talentfondet

Anders Vangens Talentfond er nå registrert som stiftelse.

Fondets konto er: 2801.34.29628
Gaver kan innbetales på denne kontoen.

Pris fra ble delt ut for første gang under minnekonserten 25. mai 2014.
Da ble Erik Maxim Kronda tildelt stipend.
Under priskonsert i mai 2015 ble stipend tildelt Andreas Hoff.
I 2016 ble det ikke funnet noen egnet kandidat.

 

Stifelsens styre består av:
Jan Erik Fillan, leder
Arild Bakke, nestleder
Øyvind Strand, medlem
Trond Akerø-Kleven, medlem


 

Vedtekter for
Stiftelsen Anders Vangens Talentfond

Stiftet 11. september 2013

1. Navn
Stiftelsen heter «Anders Vangens Talentfond».

2. Tilhørighet
Stiftelsen holder til i Porsgrunn kommune.

3. Formål med stiftelsen:
a. ikke-økonomisk formål, stiftelsen skal ikke generere overskudd og profitt.
b. Anders Vangens Talentfond ble opprettet i etterkant av at operasanger Anders Vangen gikk bort i mai 2013. Pengene som er gitt og blir gitt til fondet skal brukes til å dele ut en årlig pris til en ung,lovende sanger.
c. Kriterier for kandidater til pris er:

  • øvre aldersgrense 30 år.

  • sangeren må være tilknyttet Grenland og fortrinnsvis sangmiljøet bygget opp av Anders Vangen.

  • kandidaten må ha et talent og en vilje til å utvikle seg, som gjør det sannsynlig at han/hun vil kunne gå videre til en sangutdannelse på høyere nivå.

d. Styret bestemmer prisens størrelse basert på renteinntekter og innkomne gaver. Ved opprettelse var fondets grunnkapital kr. 360.000. Ved utdeling skal denne kapitalen ikke berøres. Hvis det et år kommer inn store summer som overgår det samme årets utdeling, øker grunnkapitalen.

Styret deler ut prisen på eget initiativ, det kan ikke søkes om prisen.
Om styret ikke finner en verdig kandidat, deles prisen ikke ut.

4.Styre
Styret i Talentfondet består av fire personer og styret oppnevner egne nye medlemmer ved utskifning. Det blir utnevnt en leder og en nestleder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

5. Prokura og signaturrett
Styret tildeler prokura og signaturrett til stiftelsens leder og nestleder.

6. Revisjon
Stiftelsen skal ha en autorisert revisor som velges av styret.

Besøksadresse: Storgata 70, Porsgrunn (huset ligger mellom DownTowns parkeingshus og brokrysset).
Postadresse: Vangens Operastudio v/Arild Bakke | Kirkevegen 18 | 3950 Brevik
Daglig ledelse av operastudioet:  Administrasjon og økonomi, Arild |  Kunstnerisk ledelse, elever/konserter, Vegard